Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Palawi asia spa
prevádzkované spoločnosťou Palawi s.r.o., zapísanej v OR Bratislava I., oddiel s.r.o., Vl. Č. 50958/B, so sídlom Smrečianska 41, Bratislava

Vážení klienti!
Sme radi, že ste sa rozhodli využiť služby Palawi asia spa.
Našou snahou je poskytovať služby v súlade s naším predmetom podnikania v čo najvyššom štandarde. Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o preštudovanie nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok objasňujúcich vzťah medzi klientom a Palawi, s.r.o. (ďalej len „Palawi“) s cieľom informovať Vás o podmienkach nami poskytovaných služieb.

1. Právny vzťah medzi Palawi a klientom vzniká v okamihu Vašej objednávky služieb Palawi a jej akceptácie z našej strany.
2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
3. Platí predpoklad, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením Palawi.
4. Osobitné podmienky klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.
5. Tieto VOP sa stavajú pre Palawi záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

I. Definícia pojmov
Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
1. Zmluvnými stranami sú Palawi a klient/skupina.
2. Dohodou sa rozumie objednaná služba v Palawi na základe telefonického hovoru, e-mailom, online objednávkovým formulárom, osobne alebo prostredníctvom tretej osoby a potvrdenie objednávky zo strany Palawi.
3. Službou sa rozumie akékoľvek služby poskytované zo strany Palawi v súlade s jeho predmetom podnikania.
4. Individuálnym klientom sa rozumie spravidla 1 až 2 osoby, ktoré si spoločne objednajú alebo rezervujú služby v Palawi v rovnakom termíne príchodu a odchodu.
5. Skupinou sa rozumie spravidla 3 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú alebo rezervujú služby v Palawi.
6. Podujatím sa rozumie spoločná akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb či už v priestoroch Palawi alebo v priestoroch klienta.
7. Organizátor podujatia je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s Palawi; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom.
8. Okamihom úhrady je moment, kedy je Palawi umožnené disponovať s uhradenými finančnými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet Palawi, prevzatím v pokladni a pod.
9. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch.

II. Uzavretie zmluvy
1. Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzatvorená medzi Palawi a klientom o poskytovaní služieb.
2. Uzatvorením zmluvy sa Palawi zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť Palawi dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú klientom v súvislosti s čerpaním služieb.
3. Zmluva vzniká potvrdením objednávky /rezervácie/ klienta zo strany Palawi. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, sms, e-mailom, on-line objednávkovým formulárom alebo telefonicky.
4. Klient je povinný pred využitím služieb Palawi informovať recepciu o svojom zdravotnom stave, ťažkostiach resp. odporúčaní od lekára. Neinformovaním recepcie/ Nevyplnením osobného formulára alebo uvedením nepravdivých informácií klient preberá riziko čerpania služieb na vlastnú zodpovednosť.
5. Zmluvní partneri sú Palawi a klient. Pokiaľ služby objednávala tretia osoba /sprostredkovateľ/, voči Palawi je povinnou /zmluvnou/ stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.
7. Ďalší prenájom prenechaných miestností ako aj ich používanie na iné účely, resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Palawi.

III. Služby – individuálni klienti
1. Palawi je povinné poskytnúť klientovi masážne lôžko a masérku v dohodnutom čase.
2. Klient je povinný miestnosť uvoľniť najneskôr 10min. po ukončení masáže/procedúry.
V prípade oneskoreného uvoľnenia miestnosti je Palawi oprávnené účtovať
a. 20% cenníkovej ceny ( 10 min až 15 min)
b. ak dôjde k uvoľneniu miestnosti až po 30min. môže účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na predĺženie služby.
3. Ak sa klient nedostavil do Palawi najneskôr do10min. po objednanom termíne a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, Palawi je oprávnené rezervovaný termín prenechať inému klientovi. O neskorší príchod bude klientovi skrátený čas masáže/ procedúry.
4. Klient je povinný pri čerpaní služieb akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcií Palawi.
6. Klient je povinný rešpektovať, že prevádzky Palawi vzhľadom k poskytovaným službám sú zónou pokoja. Klient sa nemá správať hlučne a vypnúť si svoj mobilný telefón. V prípade zníženia komfortu služieb ostatných klientov, nedodržaním tohto bodu si Palawi vyhradzuje právo na náhradu škody.
7. Využívanie služieb a vstup do prevádzky nie je povolený osobám trpiacim virózou, či inými nákazlivými chorobami. Rovnako osobám pod vplyvom akýchkoľvek omamných látok.
8. Palawi je povinné poskytnúť klientovi priestor na uloženie bežných osobných vecí (oblečenie, obuv)
9. Palawi nezodpovedá za stratu, zneužitie, poškodenie alebo odcudzenie cenných predmetov (šperky, drahé kovy, ceniny, hotovosť atď.

IV. Služby – skupiny
1. Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia podmienky ustanovenia Čl. III. VOP. Aj pre skupiny V. Ceny za poskytované služby a platobné podmienky
1. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré Palawi poskytlo na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.
2. Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená na webstránke www.palawi.sk a v potvrdení rezervácie.
3. Ceny uvedené v cenníku Palawi sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
4. K zmene ceny môže Palawi pristúpiť vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom Palawi
počet a rozsah rezervovaných služieb.
5. Palawi je oprávnené pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.
6. Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový pokladničný doklad , ten musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.
7. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu kreditnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím.

VI. Podujatia
1. Na zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný oznámiť Palawi konečný počet účastníkov najneskôr 10 pracovných dní pred konaním podujatia.
2. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb na žiadosť klienta, Palawi poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností, s tým, že k takejto požiadavke pristupuje so starostlivosťou riadneho obchodníka. Na zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá.
3. Organizátor prípadne objednávateľ podujatia nie sú oprávnený zásobovať podujatie vlastnými jedlami alebo nápojmi s výnimkou predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody s Palawi. V takých prípadoch Palawi účtuje servisný príplatok.
4. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.
5. Inzeráty v novinách alebo iné zverejnenie v médiách /tlačových, elektronických ap./, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, , ktoré by mohli poukazovať na akýkoľvek vzťah k Palawi, prípadne sú spôsobilé poškodiť dobré meno Palawi alebo parazitovať na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci výslovný, písomný súhlas Palawi.
6. Pokiaľ Palawi pre organizátora podujatia, na základe jeho požiadavky obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, koná tak vždy v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia, prípadne objednávateľa. Palawi tým nevznikajú žiadne záväzky voči tretím osobám a nároky tretích subjektov z užívania tohto zariadenia sú nárokmi iba voči organizátorom podujatia.
7. Používanie vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení organizátora, resp. objednávateľa podujatia pri použití elektrickej siete Palawi vyžaduje jeho písomný súhlas. Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach Palawi vznikajúce použitím týchto zariadení, zodpovedá v plnej miere organizátor /objednávateľ/ podujatia, ktorý je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu. Palawi je oprávnené prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na predchádzanie, príp. zamedzenie vzniku takéhoto stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť. Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia príp. jeho objednávateľ v plnej miere zodpovedá organizátor /objednávateľ/ podujatia.
8. Akýkoľvek vnesený dekoračný materiál alebo predmet musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám.

VII. Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky
1. Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.
2. Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží Palawi odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie /služby/ a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné:
a. Ak individuálny klient nezruší objednaný termín masáže 24h vopred prostredníctvom sms, mailu alebo telefonicky – 50% z hodnoty objednanej služby
b. U neregistrovaných aj neregistrovaných klientov môže Palawi požadovať zálohovú platbu na nasledujúcu objednávku v podobe zakúpenia si DP alebo e-DP v plnej výške,
c. U klientov s otvoreným kreditom, hodnota objednanej a neospravedlnenej masáže sa mu odpočíta z kreditu vo výške 50% z ceny objednanej služby,
d. U majiteľov DP, ak sa nedostaví v zmysle storno podmienok na objednanú masáž, bude mu pri nasledujúcej návšteve akceptovaná len polovičná hodnota DP.
4. Pri podujatiach s počtom osôb viac ako 6 osôb je Palawi oprávnené účtovať nasledovné storno poplatky:
a. stornovanie medzí 15. – 30. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ............................................................ 30 % predpokladanej ceny
b. stornovanie medzí 7. – 14. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia ................................................................ 50 % predpokladanej ceny
c. stornovanie 6 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia .............................................................................100 % predpokladanej ceny
5. Náklady na objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia v rozsahu nákladov, ktoré už Palawi vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške.
6. Pri nákupe online darčekového certifikátu je spotrebiteľ oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

VIII. Darčekové certifikáty
1. Ustanovenie VIII. Darčekové certifikáty sa týka tlačených darčekových certifikátov Palawi a tak isto aj online darčekových certifikátov (ďalej e-DP) nadobudnutých na webstránke www.palawi.sk
2. Rovnako, ako v prípade bežného čerpania služieb je klient povinný zaplatiť za darčekový certifikát (ďalej DP) aj e-DP cenu, ktorá je uvedená pri konkrétnej procedúre v platnom zverejnenom cenníku.
3. Darčekové poukazy možno nadobudnúť:
a. Zakúpením na prevádzke platbou v hotovosti alebo kartou.
b. Zakúpením on-line na webovej stránke spoločnosti www.palawi.sk – platba prevodom na účet.
4. Možnosti dodania online objednaného darčekového poukazu:
a. On-line na e-mailovú adresu (+0€)
b. Kuriérom (len v Bratislave) (+5€)
c. Poštou (+2€)
d. Vyzdvihnutím na recepcii s výmenou za predtlačenú Darčekovú poukážku (+0€).
5. Klient, ktorý bude čerpať procedúru uvedenú na DP alebo e-DP je povinný uviesť číslo DP pri objednávke za účelom kontroly úhrady za uvedenú DP a sa preukázať týmto poukazom na prevádzke ešte pred samotným využitím služby. 6. Klient je povinný využiť poukaz na procedúru, ktorá je uvedená na DP/ e- DP
Zmena procedúry uvedenej na DP je možná dohodou vopred pri objednávke. Vyššiu hodnotu klient dopláca, nižšia hodnota sa nekompenzuje.
7. Výmena DP/e-DP za hotovosť ani prevod na kredit s bonusmi nie je povolená.
8. Klient je povinný uplatniť DP/e-DP pred skončením jeho lehoty platnosti, t. j. do 6 mesiacov od jeho zakúpenia.

IX. Benefitné systémy
- Benefitné systémy Palawi, s. r. o. môžu využívať iba klienti, ktorí sú zaregistrovaní v internej evidencii Palawi a podpísali Osobný dotazník s odsúhlasením obchodných podmienok.
- Benefitné systémy nie je možné vzájomne kumulovať alebo kombinovať s inými ponúkanými zľavami pokiaľ podmienky akcie neurčujú inak.
- Benefitné voucher-e je možné využívať výhradne na procedúry Palawi, nie na nákup spotrebných produktov.

IX-I. Kredity
Podstata kreditu
1. Klient si môže u nás zakúpiť kredit ako Palawi DP/e-DP alebo osobne na prevádzke, kde zaplatí cash/kartou/
2. Klient si môže zakúpiť kredit v nami ponúkaných výškach alebo v ľubovoľnej výške.
3. Kredit v ľubovoľnej výške je možné zakúpiť si iba osobne na prevádzke, alebo na faktúru v prípade firemných kreditov.                                                                                4. Platnosť kreditu nad 500€ je predĺžená na 1 rok.
IX-II. Kredity na faktúru/firemné kredity/kredity vyššie ako 3000€
Pri kreditoch vyšších ako 3000€ /pri firemných kreditoch/ je potrebné kontaktovať manažment na info@palawispa.sk

IX-III. Edenred E- ticket Caffeteria
Podmienky využitia e-ticketu
1. Klient je povinný priniesť vytlačený e- ticket na prevádzku.
2. Klient si môže uplatniť iba platný e-ticket.
3. E-Ticket sa nedá zameniť za kredit, klient by si mal vyčerpať sumu na jeden krát.
4. Z e- Tiketu sa nevydáva ani sa nemôžu vymeniť za hotovosť, iba za darčekový certifikát.
5. E-Ticket nemožno kombinovať s akciami ani benefitnými systémami Palawi asia spa

Edenred služby a darčeky
Podmienky využitia Edenred služby a darčeky
1. Klient môže zaplatiť iba platnými lístkami Edenred Služby/Darčeky pre príslušný rok.
2. Z Lístkov Edenred Služby/Darčeky sa nevydáva ani sa nemôžu premeniť za finančnú hotovosť.
3. Lístky Edenred Služby/Darčeky nemožno kombinovať so žiadnymi akciami ani benefitnými systémami Palawi.
4. Lístkami Edenred Služby/Darčeky nie je možné platiť procedúry Last minute, Lunch Time ani si uplatniť zľavu VIP.
5. Lístky Edenred Služby/Darčeky nie je možne previesť na kredit.
6. Klient si môže za lístky Edenred Služby/Darčeky zakúpiť náš darčekový certifikát.

IX.-IV. Benefit plus
Podmienky využitia Benefit plus
1. Klient si môže uplatniť iba platný voucher Benefit Plus.
2. Klient je povinný priniesť Benefit Plus vytlačený na prevádzku.
3. Z Benefitu Plus sa nevydáva ani sa nemôže premeniť za finančnú hotovosť.
4. Benefit Plus nemožno kombinovať s akciami ani VIP ani LT ani LM.
5. Benefit Plus si zákazník môže zameniť za našu darčekovú poukážku.
6. Benefit plus nie je možné previesť na KREDIT s bonusmi aj ak je presne v rovnakej výške ako poskytované kredity.

IX-V. Najzážitky a Enjoy zážitky
Podmienky využitia Naj a Enjoy zážitkov
1. Klient si môže uplatniť iba platný Voucher Najzážitky alebo Enjoy zážitky.
2. Klient je povinný priniesť a odovzdať Voucher Najzážitky alebo Enjoy zážitky na prevádzke.
3. Z Voucher Najzážitky alebo Enjoy zážitky sa nevydáva ani sa nemôže premeniť za finančnú hotovosť.
4. Voucher Najzážitky alebo Enjoy zážitky nemožno kombinovať s akciami ani VIP zľavam ani LUNCH TIME ani LAST MINUTE.
5. Voucher Najzážitky alebo Enjoy zážitky je možné zameniť za našu darčekovú poukážku.
6. Voucher Najzážitky alebo Enjoy zážitky nie je možné previesť na kredit.

X. Odstúpenie od zmluvy zo strany Palawi
1. Palawi je oprávnené odstúpiť od zmluvy(objednávky) v prípade, že bola dohodnutá rezervácia s povinnosťou zálohovej platby a klient túto platbu nerealizoval.
2. Palawi je tiež oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
a. bolo toto právo dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve,
b. klient netrvá na plnení zo strany Palawi,
c. klient má voči Palawi neuhradené už splatné záväzky,
d. pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil,
e. sa vyskytli okolnosti, za ktoré Palawi nezodpovedá (napr. vyššia moc, choroba, atď,...), ktoré robia plnenie zmluvy nemožným,
f. služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností,
g. má Palawi opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť Palawi voči verejnosti
h. má Palawi opodstatnený dôvod domnievať sa, že poskytnutie služieb by mohlo ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo dobré mravy ostatných klientov a klienta samotného.
i. Palawi má právo odmietnuť poskytnú služby, ak je zjavné, že je pod vplyvom akýchkoľvek omamných látok

XI. Zodpovednosť za škodu
1. Za klenoty, drahé kovy, peňaženky a iné cennosti, odložené na recepcii nezodpovedá recepčná.
2. Za odcudzenie, znehodnotenie alebo inú škodu vzniknutú v priestoroch Palawi na bežných veciach (oblečenie, obuv) zodpovedá Palawi do výšky 340,00€ (na jeden kus odevu) ak boli veci uložené na mieste na to určenom, prostredníctvom poisťovne.
3. Za klenoty, peniaze a iné cennosti prinesené do priestorov Palawi, Palawi nezodpovedá.
4. Palawi poskytuje možnosť platby parkovného prostredníctvom terminálu poskytnutého Hl.mestom Bratislava. Za prípadné pokuty z dôvodu zle zadanej požiadavky na dĺžku parkovania nezodpovedá. Klient si je povinný účtenku skontrolovať a odložiť.
5. Palawi nezodpovedá za úrazy v priestoroch Palawi akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany Palawi v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

XII. Osobitné ustanovenia
1. Zvieratá nesmú byť prinesené do Palawi.
2. Fajčenie je v celých priestoroch zakázané.
3. Do Palawi nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy /výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.
4. Nájdené veci Palawi posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v Palawi uskladňujú maximálne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom.

XIII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Palawi. Palawi si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránke www.palawi.sk.